بیمه حوادث

بیمه حوادث
حادثه عبارت از واقعه ناگهانی شدید است که مستقیما بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب جراحت یا آسیب بدنی (به تشخیص پزشک) شود.

بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد . موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی )‌ شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است . بنابراین در بیمه حوادث چهار ریسک می تواند مورد تأمین قرار گیرد که دو ریسک آن (‌فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم )‌ریسک اصلی بیمه نامه و دو ریسک دیگر ( جرح و از کار افتادگی موقت )‌ریسکهای تبعی یا فرعی به شمار می روند. در بیمه حوادث سرمایه بیمه مربوط به فوت و نقص عضو یا از کار افتادگی دائم به طور مقطوع تعیین می شود و در صورت تحقق خطر یا وقوع حادثه مشمول بیمه ،‌سرمایه مذکور قابل پرداخت است. تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی و جراحی و بیمارستانی حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه صادر شده است . بیمه حوادث به طور اصولی برای تأمین دو ریسک اصلی صادر می شود و تعهد جبران هزینه های پزشکی و غرامت بیکاری بر اثر حادثه ، پیرو قبول دو ریسک اصلی مذکور یا یکی از آنهاست .
در بیمه حوادث ذخیره ریاضی و ارزش بازخرید وجود ندارد زیرا حق بیمه های مربوط جذب تأمین خطر فوت ( و ازکارافتادگی دائم ) می شود و جنبه پس اندازی ندارد . در بیمه حوادث کسب رضایت کتبی شخص بیمه شده ضروری و حتمی است . چنانکه ماده ۲۳ قانون بیمه می گوید :‌« بیمه عمر یا بیمه نقص یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است » .
بیمه حوادث بصورت گروهی و انفرادی عرضه می شود . در بیمه نامه حوادث انفرادی مشاغل به پنج طبقه تقسیم می شود و برای هر طبقه نرخهای معینی برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته شده است . این نرخها برای هزینه های فوت و نقص عضو و از کار افتادگی و نیز هزینه های بستری و .. متفاوت است .
در صورتیکه بیمه شده ای علاوه بر فعالیتهای عادی حرفه ای خویش بطور متناوب و یا مستمر به اموری چون شکار ،‌ سوار کاری ، قایقرانی ، غواصی و …که خطر آنها بیشتر است مبادرت نماید با اعمال نرخهای اضافی برای هر کداممی توان آنرا نیز تحت پوشش قرار داد .
اما بیمههای حوادث گروهی برای گروههای بیش از ده نفر صادر می شود در این بیمه نامه نیز طبقات شغلی وجود دارد با این تفاوت که کلیه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندی شده اند .
بر اساس شمار بیمه شدگان نیز تخفیفاتی از ۵ تا ۲۵ درصد اعمال می گردد .
در بیمه حوادث، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه در مقابل کلیه خطرهای ناشی از حوادث مختلف که باعث فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی یا جزئی و یا ایجاد هزینه پزشکی گردد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
در این نوع بیمه اکثرا به صورت پوشش خطرهای ناشی از حوادث در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز و در هر مکان در طول مدت قرارداد می باشد و تمام خطرهای شغلی، حرفه ای، ورزشی، تحصیلی، ماموریت، مسافرت و … در بر می گیرد.
.
انواع بیمه های حوادث :
.
بیمه حوادث انفرادی :
.
در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد.
.
بیمه حوادث گروهی :
.
در این نوع بیمــه که برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار می باشــد که می توان به :
بیمه حوادث تمام اوقات (۲۴ ساعته)
بیمه حوادث شغلی
بیمه حوادث تحصیلی
بیمه حوادث ورزشی
بیمه حوادث ماموریت
بیمه حوادث توریستی، مسافرتی
اشاره نمود.
.
انواع ریسکها در بیمه حوادث :‌
.
الف – فوت بیمه شده :‌
در صورتی که بیمه شده بر اثر وقوع یکی از خطرهای مشمول بیمه فوت کند بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه مقطوع پیش بینی شده در بیمه نامه است .
ب – نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی : (‌صد در صد سرمایه بیمه پرداخت می شود )‌
در مواردی که بر اثر حادثه عضوی از اعضای بدن بیمه شده قطع شود و یا قادر به انجام دادن وظایف طبیعی خود نباشد نقص عضو یا از کارافتادگی دایم به شمار می رود . ولی اظهار نظر پزشک کارشناس و تعیین درجه نقص عضو و از کار افتادگی دایم ضروری است از کارافتادگی دایم شامل مواردی است که در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث آمده است .
پ – از کارافتادگی دائم جزئی : موارد آن در آیین نامه شماره ۲۳ ذکر شد ( درصدی از سرمایه )
ت – از کارافتادگی موقت :‌
در صورتی که بیمه شده مصدوم برای مدتی قادر به انجام کار و فعالیت حرفه ای خود نباشد و از کسب درآمد و معاش محروم شود بیمه گر بر پایه گزارش و تأیید پزشک کارشناس یا اظهار نظر مقامهای پزشکی قانونیمبلغ غرامت روزانه یاهفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه نامه تا مدت تعیین و توافق شده به مصدوم می پردازد . این مبلغ همچون سرمایه بیمه فوت و نقص عضو ، بطور مقطوع برای مدت معین در قرارداد بیمه تعیین می شود . ولی به هر حال چون ریسک تبعی و تأمین اضافی است بیمه شدن آن موکول به قبول بیمه فوت و نقص عضو یا یکی از آنهاست و میزان آن نیز به تناسب جمع سرمایه بیمه فوت و نقص عضو تعیین می شود .
ث – جبران هزینه های پزشکی :
این ریسک تبعی بطور معمول ضمن بیمه نامه حوادث تا میزان معینی مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد . تأمین و تعهد بیمه گر در برگیرنده جبران هزینه های پزشکی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان تا مبلغ بیمه شده است . بنابراین در صورتی که مبلغ مورد تعهد بیمه گر مثلاً پانصد هزار ریال باشد و هزینه های درمانی ناشی از صدمه بدنی سی صد هزار ریال باشد ،‌بیمه گر مبلغ سی صد هزار ریال را می پردازد .
.
خطرات بیمه شده :
.
تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه ، شامل تحقق خطر(حادثه) موضوع ماده ۸ این بیمه نامه می باشد. .
الف – غرق شدن ، مسمومیت ، تأثیر گاز، بخار یا مواد خورنده ‌مانند اسید.
ب- ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم .
ج- دفاع مشروع بیمه شده .
د- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

بیمه اشخاص

وجود یک محیط آرام و بی دغدغه یکی از بدیهی ترین تمایلات انسان است و همواره بشر سعی داشته با فعالیت های اقتصادی برای ساختن یک زندگی بهتر کوشش بیشتری از خود نشان دهد. بیمه اشخاص رشته ای از بیمه است که موضوع آن تامین بیمه گذار در مقابل نگرانی های مربوط به معیشت او در دوران کهولت و یامعیشت خانواده او پس ازفوت ونیز تامین هزینه درمان خانواده و خود اوست. بیمه پاسارگاد به منظور رفع این تشویش و نگرانیها، اقدام به صدور انواع بیمه های اشخاص (عمر،حوادث و درمان) به شرح زیر نماید :

 

الف- بیمه های عمر

بیمه عمر و تامین آتیه (طرحی نو در بیمه عمر با تشکیل سرمایه)
این بیمه نامه از ترکیب  بیمه های به شرط  فوت  و  بیمه‌های به شرط حیات تشکیل یافته است . دراین بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه ، علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه ، امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ‌ارائه می شود ، ( universal life ) طرفداران زیادی داشته و مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است . سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران پیری و باز نشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل : تهیه مسکن ، هزینه های ازدواج ، هزینه های تحصیل فرزندان و . . . مورد استفاده قرار گیرد .

بیمه عمر به شرط فوت  دربیمه عمر به شرط فوت
بیمه پاسارگاد تعهد می نماید در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در صورت فوت بیمه شده سرمایه بیمه را به استفاده کننده(گان) تعیین شده در بیمه نامه بپردازد . در حال حاضر این بیمه نامه که توسط این شرکت عرضه می گردد عبارتند از :
– بیمه عمر زمانی (بامدت محدود ) با سرمایه ثابت :
بیمه عمر زمانی با سرمایه ثابت بیمه نامه ای است که در طول مدت بیمه ، سرمایه بیمه تغییر نمی نماید در این نوع بیمه شرکت تعهد می نماید که در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار  برای مدت زمانی معیین و در صورتی که بیمه شده در خلال آن مدت فوت نماید ، مبلغ بیمه توافق شده را به استفاده کننده(گان) از قرارداد بپردازد . این نوع بیمه نامه به صورت گروهی ( برای اجتماعی از بیمه شده گان ، ازقبیل کارکنان کارخانه ها ، شرکتها ، سازمانها و . . . ) صادر می گردد .
– بیمه عمر زمانی ( بامدت محدود ) با سرمایه نزولی :
این نوع بیمه نامه که صدور آن مورد استقبال نیز قرارگرفته ، به صورت مستقل و یا مکمل بیمه عمر صادر می شود ، بیمه ای است که با هدف حمایت شخص بیمه شده در مقابل بدهی های او طرح ریزی گردیده و مبلغ بیمه سال به سال نسبت به مبلغ اولیه بیمه نامه کاهش می یابد و سرانجام درتاریخ انقضاء بیمه نامه به صفر می رسد . این نوع بیمه نامه که به بیمه عمر مانده بدهکار نیز معروف است در بیمه پاسارگاد به صورت گروهی عرضه می شود .

ب- بیمه حوادث شخصی
بیمه حوادث شخصی عبارت از قراردادی است که به موجب آن خطرات فوت و از کار افتادگی موقت و یا دائم ناشی از حادثه به عنوان پوششهای اصلی و هزینه های پزشکی ، انواع غرامت روزانه یا هفتگی و یا بیمارستانی به عنوان پوششهای تبعی و تکمیلی را مورد تامین قرار می دهد . این بیمه نامه به صورت انفرادی و گروهی صادر می گردد. در بیمه حوادث گروهی با توجه به درخواست بیمه گذارتعهد بیمه پاسارگاد می تواند ۲۴ ساعته ، محدود به محیط کار ، ساعات و مکان مشخص ، ایام ماموریت ، سرمایه های متغیر و . . . تنظیم گردد .
با توجه به هزینهای روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این  هزینها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید . بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می گردد . موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان  با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند . تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی ، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم ، هزینه های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه های آمبولانس و . . . قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد .

د- بیمه مسافرت به خارج از کشور
این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد .کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید .