شماره های تماس :

26700236

 شماره حساب اصلی بیمه پاسارگاد :

 225-810-481111-2