بیمه های مسئولیت

چنانچه در اثر فعالیت تولیدی و کاری ، یا در هنگام ساختمان سازی یا انجام طرح های عمرانی یا انجام حرفه خود به اشخاص دیگر صدمه ای بزنید به موجب قانون مسئول جبران خسارات واقع می شوید و این به معنی بدهی ناخواسته ای است که به ناچار ملزم به ادای آن هستید .و ممکن است توان مالی لازم را نداشته باشید . بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه پاسارگاد ،یاور شما در جبران چنین خساراتی است .

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.