در بخش جدول بیمه عمر پاسارگاد بزرگسال ، جداول،نرخ تعرفه ها و استعلام های پیشنهادی و متداول را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید شرایط و نحوه پس انداز و پوشش های بیمه ای را مورد بررسی قراد دهید.

 جدول بیمه عمر و تامین آتیه بزرگ سال

جداول زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای سن 12 سال) محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 30 سال
*(این سن به صورت مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-مدت بیمه نامه 30سال
4-روش پرداخت به صورت سالانه
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد
6-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
7-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده است.
8-پوشش بیماریهای خاص دارد.
9-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.

در بخش جدول بیمه عمر پاسارگاد بزرگسال ، جداول،نرخ تعرفه ها و استعلام های پیشنهادی و متداول را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید شرایط و نحوه پس انداز و پوشش های بیمه ای را مورد بررسی قراد دهید.

 جدول بیمه عمر و تامین آتیه بزرگ سال

جداول زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای سن 12 سال) محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 30 سال
*(این سن به صورت مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-مدت بیمه نامه 30سال
4-روش پرداخت به صورت سالانه
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد
6-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
7-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده است.
8-پوشش بیماریهای خاص دارد.
9-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.

در بخش جدول بیمه عمر پاسارگاد بزرگسال ، جداول،نرخ تعرفه ها و استعلام های پیشنهادی و متداول را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید شرایط و نحوه پس انداز و پوشش های بیمه ای را مورد بررسی قراد دهید.

 جدول بیمه عمر و تامین آتیه بزرگ سال

جداول زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای سن 12 سال) محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 30 سال
*(این سن به صورت مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-مدت بیمه نامه 30سال
4-روش پرداخت به صورت سالانه
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد
6-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
7-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده است.
8-پوشش بیماریهای خاص دارد.
9-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.